Hydrogeological Modelling for the Development of Raised Bog Conservation and Restoration Projects

Oļģerts Aleksāns, Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis, Juris Pētersons

Abstract


Hydrogeological modelling was carried out within the framework of the LIFE project “LIFE Restore – Management and sustainable use of degraded bogs in Latvia” (project No. LIFE14 CCM / LV / 001103). A stabilizing hydrological regime is one of the important preconditions for successful restoration of degraded bogs. Many practices of regeneration of degraded bogs are known in the world, and most of them relate to the exchange, stabilization or recovery of hydrological regime. It is very common to rebuild, block or eliminate land drainage systems, land elevation planning and building of terraces, as well as many other methods. Most of these techniques are aimed at mitigating the impact of drainage of the bog in order to provide a favourable hydrological environment for the restoration of raised bogs vegetation. Hydrogeological modelling is an important tool that greatly facilitates the development of hydrological regime restoration and stabilization projects for degraded high bogs. Hydrogeological modelling was carried out applying the data provided by hydrogeological model of Latvia LAMO4. Development of the model was supported by the Latvian State Research Program EVIDEnT.


Keywords:

hydrogeological model; raised bog; groundwater; water level stabilization; raised bog vegetation; conservation and restoration

Full Text:

PDF

References


O. Aleksāns, “Hidroloģiskie un geoloģiskie pētījumi Ziemeļu purvu dabas liegumā,” Mitrāji Life+ Project. Rīga, 2015 [Online]. Available: http://www.mitraji.lv/wp-content/uploads/2015/02/Hidrolo%C4%A3iskie-un-%C4%A3eolo%C4%A3iskie-p%C4%93t%C4%ABjumi-Zieme%C4%BCu-purvu-dabas-liegum%C4%81.pdf

O. Aleksāns, Hidroģeoloģiskajam novērtējumam kūdras ieguvei atradnē „Nidas purvs” Dienvidkurzemes mežsaimniecības Nīcas meža iecirkņa teritorijā Rucavas novada Rucavas pagastā, sēj. Pārskats, Rīga: DGE Latvia SIA, 2014.

K. Lamsters, Fenoskandijas ledus vairoga Zemgales loba subglaciālā reljefa sistēms un dinamika, promocijas darba kopsavilkums. Rīga: Latvijas Universitāte, 2015 [Online]. Available: https://www.geo.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/gzzf/zinas/Prom-kops_Lamsters_Kristaps__final.pdf

Eko forums, Dabas lieguma “Laugas purvs Dabas aizsardzības plāns laika posmam no 2017. līdz 2029. gadam, red. G. Freimane. Rīga: biedrība “Baltijas krasti”, 2016/2017 [Online]. Available: https://

www.daba.gov.lv/upload/File/DAPi_apstiprin/DL_Laugas_purvs_17.pdf

O. Aleksāns, Latvijas nokrišņu karte laika periodam no 1961. līdz

gadam. Rīga: Nepublicēti dati, 2017.

V. Zelčs, “Limbaži uval moraine area,” Pleistocene Stratigraphy, Ice Marginal Formations and Deglaciation of the Baltic States. Tallinn: Estonian Academy of Sciences, 1993.

V. Driķis un J. Prols, Atskaite par hidroģeoloģiskajiem darbiem Ķemeru un Jaunķemeru rajonā savstarpējās ietekmes izpētei (iepriekšējā stadija) starp sērūdeņradi saturošajiem ūdeņiem un saldūdeņiem ar mērķi noskaidrot to krājumu pārvērtēšanas nepieciešamību, sēj. 1. Skrunda: Latvijas ģeoloģijas pārvalde, 1985.

Environmental Simulations, Inc., Groundwater Vistas version 6. Guide to Using, 2011.

Golden Software, Inc, SURFER. User's Guide, 2011.

A. Spalviņš, Pārskats “Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO pilnveidošanas starprezultāti.” Rīga: VMC, 30. lpp., 2015 [Online]. Available: http://www.emc.rtu.lv/VPP/ATSK_LVGMC_2015_teksts.pdf

A. Spalviņš, Pārskats Laugas purva apgabala hidroģeoloģiskā modelēšana. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 15. lpp. 2017.

B. S. Maslov, Gidrologija torfjanyh bolot, t. Uchebnoe posobie, Tomsk: Tomskij gosudarstvennyj universitet, 2008.
DOI: 10.7250/bfpcs.2017.001

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Boundary Field Problems and Computer Simulation